Foto: pixabay.com

Osoba, która ukończyła 13 lat, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Sądem właściwym dla rozpoznania wniosku o ubezwłasnowolnienie jest sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Co istotne przepis art. 545 § 1 kodeksu postępowania cywilnego nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę, której wniosek dotyczy (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 marca 2014 roku, sygn. I ACa 985/13, LEX nr 1506390).

Kto uczestniczy w postępowaniach o ubezwłasnowolnienie

Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa oprócz wnioskodawcy: 1) osoba, której dotyczy wniosek, 2) jej przedstawiciel ustawowy, 3) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli natomiast ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie poradni przeciwalkoholowej, jeśli zaś z powodu narkomanii – zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień.

Celem ustalenia bliższych szczegółów zapraszam do kontaktu.