Foto: pixabay.com

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: u.o.p.n.) posiadanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych, wbrew przepisom wyżej wymienionej regulacji, stanowi występek zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. Chodzi między innymi (najczęściej) o: susz roślinny konopi innych niż włókniste (w których zwartość THC jest wyższa niż 0,2%, tj. tzw. marihuanę), amfetaminę, LSD, MDMA (ecstasy), kokainę, heroinę, mefedron (4-MMC).

Jeżeli przedmiotem posiadania jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, wówczas sprawca podlega karze od 1 roku do 10 lat pozbawienia. Zgodnie z obowiązującym obecnie orzecznictwem kryterium znacznej ilość substancji psychotropowej (środka odurzającego) spełnia taka wartość wagowa, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2007 roku, sygn. III KK 257/06, OSNwSK 2007/1/339, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 roku, sygn. I KZP 10/09 OSNKW 2009/10/84, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 roku, sygn. IV KK 127/11, LEX 897769).

Groźba kary

Karalne pod groźbą kary jest również posiadanie nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy – art. 62b ust. 1 u.o.p.n.). W przypadku ich znacznej ilości posiadający może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania środków odurzającego, substancji psychotropowej albo nowej substancji psychoaktywnej, których ilość nie jest znaczna i przeznaczona na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości (art. 62a u.o.p.n., art. 62b ust. 3 u.o.p.n.).

Co istotne uprawa maku (z wyjątkiem maku niskomorfinowego), konopi (a więc konopi indyjskich, z wyjątkiem konopi włóknistych) oraz krzewu koki wbrew przepisom ustawy jest zabroniona pod groźbą kary 3 lat pozbawienia wolności (art. 63 ust. 1 u.o.p.n.). Uprawa maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy stanowi natomiast wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 65 u.o.p.n.).