Prawo karne

Obrona w postępowaniach karnych (o przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym i w ustawach szczególnych, w tym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego, przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych jako pełnomocnik. Sporządzanie pism procesowych (m. in. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, zażalenia, apelacje, kasacje).

Prawo cywilne

Reprezentowanie stron w postępowaniach cywilnych w postępowaniu przedsądowym, przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie (m. in. o ubezwłasnowolnienie, postępowania dotyczące praw rzeczowych m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ochronę własności, z zakresu ograniczonych praw rzeczowych, o ochronę posiadania, postępowania dotyczące praw obligacyjnych m.in. o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z zakresu czynów niedozwolonych, w tym o odszkodowanie, z zakresu prawa spadkowego m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku oraz z zakresu podziału majątku wspólnego). Analiza i sporządzanie umów oraz reprezentowanie stron przy ich zawieraniu. Sporządzanie pism procesowych (m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski w postępowaniach nieprocesowych, odpowiedzi na wniosek, zażalenia, odpowiedzi na zażalenie, apelacje, odpowiedzi na apelację, kasacje, odpowiedzi na kasację).

Prawo rodzinne

Reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami I i II instancji w sprawach opiekuńczych (o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem), o alimenty, o rozwód, o pochodzenie dziecka (o ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa), w postępowaniach uregulowanych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (o demoralizację, o czyny karalne). Sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwy, odpowiedź na pozew, wnioski, odpowiedzi na wniosek, zażalenia, odpowiedzi na zażalenie, apelacje, odpowiedzi na apelację).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami I i II instancji (m.in. o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia), o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentów, sprawy dotyczące kar porządkowych, o odszkodowanie za wypadek przy pracy, sprawy dotyczące rent i emerytur, o ustalenie istnienia niezdolności do pracy). Sporządzenie pism procesowych.

Prawo gospodarcze

Reprezentowanie stron w postępowaniach gospodarczych w postępowaniu przedsądowym, przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Stała obsługa prawna przedsiębiorców. Sporządzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, KRS, upadłość (w tym upadłość konsumencka), zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Prawo administracyjne

Reprezentowanie stron przed organami administracji, w tym samorządu terytorialnego. Sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.